การเดินทางจากประเทศไทย

  • ผู้สมัครต้องซื้อตั๋วเครื่องบินไป-กลับด้วยตนเอง โดยออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด
  • ผู้สมัครต้องดำเนินการทำวีซ่าเอง เอกสารที่จำเป็นสำหรับการทำวีซ่าสามารถตรวจสอบได้ ดังนี้ : https://www.th.emb-japan.go.jp/th/consular/visa9.htm
  • แนะนำให้จองตั๋วเครื่องบินจากสายการบินโดยตรง ไม่ควรจองผ่าน Agency เนื่องจากเวลาเกิดปัญหาอาจจะไม่สามารถขอเงินคืนหรือเลื่อนไฟล์ทเดินทางได้
  • ในช่วงที่สถานการณ์ปกติ

เดินทางจากสนามบินที่ไทย      >       สนามบินชินชิโตเซะ       >     เดินทางไปโรงเรียนโดยรถบัสของโรงเรียน

  • ในช่วงสถานการณ์โควิด

เดินทางจากสนามบินที่ไทย       >    สนามบินฮาเนดะ    >       สนามบินอาซาฮิกาวะ     >     เดินทางไปโรงเรียนโดยรถบัสของโรงเรียน

*ในกรณีไม่สามารถเดินทางไปในวันที่โรงเรียนจะส่งรถมารับได้จะต้องเดินทางไปที่เมืองด้วยตนเอง

*ในกรณีต้องการส่งสัมภาระไปที่หอก่อนเดินทางไปถึง จำเป็นต้องแจ้งให้สำนักงานทราบก่อน มิเช่นนั้นทางหอจะไม่รับให้