การเข้าประเทศญี่ปุ่น

ขั้นตอนการเข้าประเทศญี่ปุ่น
เว็บไซต์ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงยุติธรรม http://www.moj.go.jp/NYUKAN/index.html


วิธีการเข้าประเทศญี่ปุ่น

สถานภาพการพำนัก
สถานภาพการพำนัก หมายถึง ชนิดหรือประเภทของกิจกรรมที่อนุญาตให้คนต่างชาติที่อาศัยในญี่ปุ่นเข้าร่วม กิจกรรมได้ ซึ่งมีทั้งหมด 27 ประเภท แต่สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ขอเข้าประเทศเพื่อการศึกษาไม่ว่าในสถาบันสอน ภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัย วิทยาลัย วิทยาลัยอาชีวศึกษา(หลักสูตรวิชาชีพชั้นสูง) วิทยาลัยเทคนิค หรือหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นในมหาวิทยาลัยเอกชน(เบกกะ) จะได้รับสถานภาพการพำนักเป็น "นักศึกษาวิทยาลัย"(College Student) ซึ่งมีระยะเวลาพำนัก 1ปี ถึง 2ปีตามหลักสูตรที่เข้าศึกษา ส่วนนักศึกษาที่ไปแลกเปลี่ยนระยะสั้น ตั้งแต่6เดือน-1 ปี โดยที่ยังคงสภาพนักศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยในประเทศของตนนั้นก็จะได้สถานภาพ เป็น"นักศึกษาวิทยาลัย"เช่นกัน

 1. ขอรับหนังสืออนุญาตให้เข้าศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่เลือก (สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัย)
 2. ขอหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) จากประเทศของตน
 3. ขอรับการตรวจลงตราวีซ่า ณ สถานทูต หรือ สถานกงสุลญี่ปุ่นในประเทศของตน

 


ขั้นตอนการขอวีซ่า

วิธีขอวีซ่ามี 2 วิธี คือ

 

 1. กรณีที่ยังไม่มีหนังสือรับรองสถานภาพการพำนัก (Certificate of Eligibility: COE)
  สามารถขอวีซ่าได้ด้วยตนเอง ณ สถานทูต หรือสถานกงสุลญี่ปุ่นในต่างประเทศ แต่กรณีนี้จะกินเวลาค่อนข้างมาก เพราะต้องส่งเอกสารไปกลับญี่ปุ่น รวมทั้งต้องส่งเอกสารไปมาระหว่างสถาบันในประเทศญี่ปุ่นด้วย
 2. กรณีที่ได้หนังสือรับรองสถานภาพการพำนักแล้ว (Certificate of Eligibility: COE)
  เมื่อนักศึกษาหรือผู้แทนได้รับหนังสือรับรองสถานภาพการพำนักจากกองตรวจคน เข้าเมืองในพื้นที่แล้ว นักศึกษาสามารถนำไปขอวีซ่าที่สถานทูตหรือสถานกงสุลญี่ปุ่นในต่างประเทศได้ ทันที ซึ่งวิธีนี้จะใช้เวลาน้อยเมื่อเทียบกับวิธีแรก

 


  • ขั้นตอนการเข้าญี่ปุ่นเพื่อทำการสอบคัดเลือก
   ในกรณีที่จะเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นเพื่อสอบคัดเลือก นักศึกษาจำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าประเภท“พำนักระยะสั้น” (Temporary Visitor) จากสถานทูตหรือสถานกงสุลญี่ปุ่นในประเทศของตนเสียก่อน ซึ่งต้องยื่นบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบของสถาบันที่จะเข้าสอบในการขอวีซ่าด้วย วีซ่าประเภทนี้มีระยะเวลาในการพำนัก 15 วัน ถึง 90 วัน แต่หากดำเนินการขอเข้าศึกษาเสร็จสิ้นภายในระยะเวลานี้ อาจยื่นคำร้องขอเปลี่ยนสถานภาพการพำนักในญี่ปุ่นได้เลย

 


  • บัตรประจำตัวผู้พำนัก (Residence Card)
   ชาวต่างชาติที่มีกำหนดจะพำนักอยู่ในประเทศญี่ปุ่นมากกว่า 90 วัน จะได้รับ "บัตรประจำตัวผู้พำนัก" เมื่อได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศ หรือเมื่อได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนสถานภาพการพำนักหรือขยายเวลาการพำนัก ซึ่งต้องพกบัตรนี้ติดตัวและพร้อมแสดงแก่เจ้าหน้าที่ กรณีมีการเปลี่ยนข้อมูลในบัตร หรือย้ายออกจากสถาบันการศึกษาเดิมต้องแจ้งต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองท้อง ถิ่น สำหรับผู้ที่ยังถือบัตรประจำตัวคนต่างชาติระบบเก่าสามารถใช้ได้จนกว่าจะหมด ระยะพำนักหรือขอต่อระยะเวลาพำนักใหม่

    


  • การกลับประเทศชั่วคราว
   ชาวต่างชาติที่มีบัตรประจำตัวผู้พำนัก (Residence Card) ที่ต้องการเดินทางกลับประเทศหรือเดินทางไปยังประเทศอื่นชั่วคราวแล้วกลับมา ยังญี่ปุ่นอีกภายในระยะเวลา 1 ปี สามารถคงสถานภาพการพำนักเดิมตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในวีซ่าโดยไม่ต้องทำ Re-entry

 


 • การขอต่อวีซ่า
  หากต้องการพำนักอยู่ในประเทศญี่ปุ่นเกินระยะเวลาที่กำหนดไว้ จะต้องทำเรื่องขออนุญาตแก้ไขวีซ่าที่กองตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่ก่อนระยะ เวลาพำนักที่กำหนดในวีซ่าจะหมด (โดยปกติแล้ว ต้องทำล่วงหน้าประมาณ 3 เดือน) ถ้าหากพำนักอยู่เกินเวลาที่กำหนดโดยไม่ได้ขออนุญาต ถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย ต้องถูกลงโทษ และอาจถูกเนรเทศออกนอกประเทศ