การเตรียมตัวไปทำวีซ่า

เอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในการขอ VISA (ประเภทที่ 9)

 1. หนังสือเดินทางทั้งเล่มใหม่และเล่มเก่า (ในวันยื่นขอวีซ่ามีหน้าว่างที่ไม่มีตราประทับมากกว่า 2 หน้าขึ้นไป)
 2. ใบคำร้องขอวีซ่า(ท่านสามารถพิมพ์จากโฮมเพจสถานทูตญีปุ่นประจำประเทศไทย หรือรับได้ที่ศูนย์ JVAC)  1 ชุด
 3. รูปถ่าย(ขนาด 2 x 1.4นิ้ว หรือ 2 x 2 นิ้ว สีหรือขาวดำ ที่มีพื้นหลังเป็นสีอ่อน ไม่มีลวดลาย ไม่มีการแต่งภาพถ่าย จะต้องเป็นรูปถ่ายที่ชัดเจน และถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน พร้อมติดรูปถ่ายลงในใบคำร้อง) 1ใบ
 4. แบบสอบถามเพื่อการยื่นขอวีซ่า(กรุณากรอกโดยเลือกตามวัตถุประสงต์ในการเดินทาง และลงลายเซ็นตามหนังสือเดินทาง) 1 ชุด
 5. ใบรับรองสถานภาพการพำนัก (ไซริวชิคาคุนินเทโชเมโชะ)ฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด
 6. ทะเบียนบ้านฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด
 7. ผู้ที่เดินทางเป็นครั้งแรก หากเคยเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล หรือผู้ที่ได้เปลี่ยนชื่อตัว-สกุลหลังจากเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นครั้งที่แล้ว ให้เตรียมเอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล ใบสำคัญการสมรส ใบสำคัญการหย่าฉบับจริง+สำเนา 1 ชุด
 8. บุคคลที่สามารถให้มีตัวแทนมาดำเนินการยื่นวีซ่าได้นั้น กรุณาตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติที่นี่ (https://www.th.emb-japan.go.jp/th/consular/general.htm) กรณีที่ให้ตัวแทนมาดำเนินการยื่นวีซ่าแทนนั้น ผู้ยื่นจะต้องเขียน หนังสือมอบอำนาจด้วยตนเอง
 9. ใบอนุมัติการเข้าเรียน (入学許可書)
 10. ใบรับรองการได้ทุน (奨学金の給付について) **เฉพาะผู้สมัครทุนระยะเวลา 1 ปี**

สิ่งที่จะได้รับจากสำนักงานหลังทราบผลใบพำนักว่าผ่าน คือ ข้อ 5. 9. และ 10. 

*สิ่งที่ต้องใช้อาจเปลี่ยนไปตามภาคเรียนและสถานการณ์จะแจ้งอีกครั้งในรอบนั้น ๆ *

เอกสารอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้เพิ่มเติมในช่วงสถานการณ์ COVID(ไม่ต้องเตรียมเอง)

 1. ใบลงทะเบียนระบบERFSโดยมีโรงเรียนเป็นผู้รับรอง 受付済証
 2. ใบรับทราบการลงทะเบียน Fasttrack และ VisitJapanWeb ファストトラック及びVisitJapanWebの利用に関する受 入責任者の確認について ของผู้สมัครและของโรงเรียน

** สําหรับคนที่เคยทําใบ COE ใหม่(คนที่เคยเลื่อน) **  

ขอให้เตรียมสําเนาใบCOEใบเก่าที่เคยได้ไปเผื่อ ถ้ามีการเรียกขอใบCOEใบเก่าฉบับจริงขอให้แจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ว่าทําการคืนฉบับเก่าไปแล้วจึงได้ใบใหม่มา

** รายละเอียดเพิ่มเติม(สามารถโหลดฟอร์มเอกสารที่ใช้ยื่นได้ที่นี่) :

https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_th/visa9.html

เช็คเวลาทำการและศูนย์รับคำร้องVISA ของแต่ละจังหวัด:

https://visa.vfsglobal.com/tha/th/jpn/attend-centre

หมายเหตุ เขต 9 จังหวัดภาคเหนือซึ่งอยู่ในเขตรับผิดชอบของสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ได้แก่จังหวัดดังต่อไปนี้
1. เชียงใหม่         2. ลำพูน        3. ลำปาง        4. เชียงราย       5. แม่ฮ่องสอน     6. พะเยา       7. แพร่        8. น่าน      9. อุตรดิตถ์

** รายละเอียดเพิ่มเติม: https://www.chiangmai.th.emb-japan.go.jp/itpr_th/visaindex.html (สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่)

อัตราค่าธรรมเนียมในการทำ VISA (แบบทั่วไป 870฿ + ค่าธรรมเนียม 705฿ 1575฿)

รายละเอียดสําหรับการกรอกเอกสารการสมัครวีซ่า

 • Purpose of visit to Japan คือ study
 • Names and addresses of hotels or persons with whom applicant intends to stay กรอกตามเพศ ดังนี้

ที่อยู่หอพักสําหรับผู้หญิง

Higashikawa International House

Hokkaido, Kamikawa-gun, Higashikawa-Cho, Higashimachi 3 chome 4-16, 071-1423

Tel:+81-166-82-4671

ที่อยู่หอพักสําหรับผู้ชาย

International House “Ma Maison” Higashikawa

Hokkaido Kamikawa-gun Higashikawa-cho Higashimachi 4 chome 3-10, 071-1423

Tel: +81-166-82-3898

*สำหรับผู้หญิงเป็นการแบ่งตามเพศ ไม่ได้แปลว่าผู้สมัครได้อยู่หอตามนี้จริง

 

ที่อยู่โรงเรียน (Guarantor or reference in Japan และ Inviter in Japan)

สําหรับโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น โดยเทศบาลเมืองฮิกาชิคาวะ(ระยะเวลา 1 ปี)

Higashikawa Japanese Language school

1 – 1 – 1 Kitamachi, Higashikawa-cho, Kamikawa-gun, Hokkaido 071-1426

Tel : +81-166-74-6815

 

สําหรับโรงเรียนวิชาชีพอาซาฮีกาวะฟุคุชิ ฮอกโก(ระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน 2 ปี และเรียนภาษาก่อนเข้าบริบาล/บริบาล)

Asahikawa Welfare Special School

Hokkaido, Kamikawa-Gun, Higashikawa-Cho, Shinkadai, 071-1461

Tel: +81-166-82-3566

 

** ในกรณีมีข้อสงสัยเพิ่มเติมแนะนำให้สอบถามทางสถานทูตหรือศูนย์วีซ่าค่ะ** (สามารถสอบถามได้ด้วย ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น และ ภาษาอังกฤษ)

ฝ่ายวีซ่า แผนกกงสุล สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น
หมายเลขโทรศัพท์ 02-207-8503 / 02-696-3003
E-mail: japan-visa@bg.mofa.go.jp
เวลาทำการ 08.30 น. – 11.00 น. และ 13.30 น. – 15.00 น.
วันทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวัหยุดราชการของสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น)

ศูนย์รับยื่นวีซ่าประเทศญี่ปุ่น (JVAC) 
หมายเลขโทรศัพท์: 02-251-5197 / 02-251-5198
E-Mail: info.jpth@vfshelpline.com
เวลาทำการ 08.30 น. – 18.00 น.
วันทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการของสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น)