โครงการเรียนภาษาญี่ปุ่นระยะยาว 6 เดือน

จุดประสงค์ :

ทางโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น เทศบางเมืองฮิกาชิคาวะ ได้สนับสนุนการเรียนภาษาญี่ปุ่น ฟัง พูด อ่าน เขียน ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน(N5)จนถึงระดับสูง(N1) เพื่อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นและศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น หรือทำงานในบริษัทญี่ปุ่น และอื่นๆ

ระยะเวลาโครงการ : 6เดือน

การเรียนและกิจกรรม :

วันจันทร์ – วัศุกร์ เรียนภาษาญี่ปุ่น 9.00-15.30น.

วันเสาร์ – วันอาทิตย์ พักผ่อนตามอัธยาศัย *มีกิจกรรมการเรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่นตามที่โรงเรียนจัด

สมัครและยื่นเอกสารภายใน

18 ธันวาคม 2558

6ヶ月