โครงการเรียนภาษาญี่ปุ่น6เดือน

โครงการเรียนภาษาญี่ปุ่นระยะยาว 6 เดือน

2016_4-9_6เดือน_new

เกี่ยวกับโครงการ :

โครงการเรียนภาษาญี่ปุ่นระยะยาว6เดือน เป็นโครงการที่สนับสนุนการศึกษาภาษาญี่ปุ่นให้แก่นักเรียนต่างชาติ โดยทางเทศบาลเมืองฮิกาชิคาวะ ฮอกไกโด นั้นได้สนับสนุนด้านค่าใช้จ่ายบางส่วนให้ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน ซึ่งเป็นทุนที่สนับสนุนในกับนำเรียนต่างชาติกว่า 50%

จุดประสงค์ :

ทางโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น เทศบางเมืองฮิกาชิคาวะ ได้สนับสนุนการเรียนภาษาญี่ปุ่น ฟัง พูด อ่าน เขียน ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน(N5)จนถึงระดับสูง(N1) เพื่อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นและศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น หรือทำงานในบริษัทญี่ปุ่น และอื่นๆ

ระยะเวลาโครงการ : เมษายน 2559 – กันยายน 2559

สถานที่จัดโครงการ : โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น โดยเทศบาลเมืองฮิกาชิคาวะ

การเรียนและกิจกรรม :

วันจันทร์ – วัศุกร์ เรียนภาษาญี่ปุ่น 9.00-15.30น.

วันเสาร์ – วันอาทิตย์ พักผ่อนตามอัธยาศัย *มีกิจกรรมการเรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่นตามที่โรงเรียนจัด

สมัครและยื่นเอกสารภายใน

18 ธันวาคม 2558