โครงการเรียนภาษาญี่ปุ่นและวัฒนธรรม2เดือน

โปสเตอร์2เดือน_มิถุนายน-กรกฏาคม

โครงการเรียนภาษาญี่ปุ่นและวัฒนธรรมระยะสั้น2เดือน

ในช่วงวันที่ 4 มิถุนายน – 23 กรกฏาคม 2016

 

หมดเขตรับสมัคร

วันที่ 29 เมษายน 2016

 

สามารถขอรับเอกสารการสมัครได้ที่

E-mail : higashikawa.th@gmail.com